Algemene Inkoopvoorwaarden Yellow Friday B.V.

 

1. Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

AIV
Deze algemene inkoopvoorwaarden;

Accountantsverklaring
Een verklaring van een externe als AA of RA geregistreerde accountant, waaruit blijkt dat een Professional is opgenomen in de personeelsadministratie van Opdrachtnemer of in de personeelsadministratie van de partij van wie de Professional wordt ingehuurd en dat inhoudingen, aangiften en afdrachten van loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen alsmede omzetbelasting tijdig, juist en volledig hebben plaatsgevonden tot en met de betreffende periode;

Derde-opdrachtgever
Opdrachtgever van Opdrachtgever;

Eindklant
De locatie alwaar Professional van Opdrachtnemer ingevolge de Opdracht feitelijk zijn werkzaamheden uitvoert;

Factuurdatum
De datum van ontvangst door Opdrachtgever van de volledige factuur, maar slechts indien deze voldoet aan de vereisten van artikel 6 lid 7;

Opdracht
Opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer;

Opdrachtgever
Yellow Friday B.V. gevestigd te Amsterdam;

Opdrachtnemer
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon of personenvennootschap die diensten aan Opdrachtgever verleent met wie Opdrachtgever een Opdrachtspecificatie afsluit dan wel overweegt af te sluiten;

Opdrachtspecificatie
Overeenkomst, onderworpen aan deze Algemene Inkoopvoorwaarden, waarin de Opdracht is vervat;

Partijen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

Professional
Opdrachtnemer dan wel de door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde deskundige die de werkzaamheden van de Opdracht uitvoert;

Urenstaat
Door Eindklant geaccordeerde registratie en verantwoording van de door Professional gewerkte uren, al dan niet in digitale vorm;

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna te noemen ‘AIV’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer voor Opdrachtgever opdrachten verricht of andersoortige prestaties levert, ook indien geen bijzondere Opdracht is overeengekomen of Opdrachtspecificatie is getekend. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in verschillende toepasselijke documenten is de rangorde als volgt: de Opdrachtspecificatie is als hoogste in rang doorslaggevend, daarna één of meerdere eventueel van toepassing verklaarde Addenda en ten slotte deze AIV.

2.2 Afwijkingen op deze AIV zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.3 Indien enige bepaling van deze AIV nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk zal worden aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepalingen.

3. Opdrachtspecificatie en over te leggen bescheiden

3.1 De Opdracht wordt omschreven in een door Opdrachtgever opgestelde Opdrachtspecificatie waarin ook de klantspecifieke eisen en afwijkingen van de voorwaarden uit de AIV worden opgenomen.

3.2 Behalve de gegevens die nodig zijn voor het volledig invullen van de Opdrachtspecificatie, verschaft Opdrachtnemer voor aanvang van de Opdracht op eigen kosten aan Opdracht- gever de navolgende bescheiden en gegevens:

 • Kopie van inschrijving Kamer van Koophandel van Opdrachtnemer, waaruit blijkt dat Opdrachtnemer op de juiste manier volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) staat geregistreerd;
 • Burgerservicenummer, nationaliteit, naw-gegegevens, soort identiteitsbewijs, nummer en de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs van de betreffende Professional;
 • Indien de Professional niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt: het voor hem/haar verkregen Burgerservicenummer;
 • Indien de betreffende Professional niet EU-onderdaan is: een geldige tewerkstellingsvergunning;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de Professional (indien van toepassing);
 • Geheimhoudingsverklaring voor Derde-opdrachtgever van Professional (indien van toepassing);
 • Kopie toekenning G-rekening (indien van toepassing); Opdrachtgever biedt Opdrachtnemer de mogelijkheid van vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid door deelbetaling van de facturen op de G-rekening van de Opdrachtnemer. In dat geval dient Opdrachtnemer een kopie van het bewijs van toekenning van de G- rekening door de belastingdienst en de bankinstelling aan Opdrachtgever te overhandigen.

De keuze van vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid middels de G-rekening wordt schriftelijk vastgelegd.

3.3 Partijen informeren elkaar tijdig in geval van wijziging van door ene partij aan de andere partij verstrekte gegevens.

4. Uitvoering van opdrachten

4.1 Opdrachtgever draagt aan Opdrachtnemer op de in de Opdrachtspecificatie vermelde werkzaamheden te verrichten bij de daarin vermelde Eindklant(en) voor de daarin vermelde periode.

4.2 De Eindklant kan voorafgaand aan de start van een Professional een inwerkperiode eisen welke in de Opdrachtspecificatie nader wordt gespecificeerd. De inwerkperiode kan worden verlengd, indien gedurende de inwerkperiode de betreffende Professional zich niet naar genoegen van de Eindklant, de kennis of vaardigheden heeft verworven die voor het uitvoeren van de Opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem/haar ingezette Professional voor wat betreft opleidingsniveau, deskundigheid en ervaring voldoet aan de eisen voor het op goede wijze uitvoeren van de werkzaamheden en dat Professional de werkzaamheden naar eigen inzicht, doch in goed overleg met de Eindklant zal verrichten.

4.3 Opdrachtgever kan verlangen dat een Professional zo spoedig als mogelijk wordt vervangen door een ander met tenminste gelijkwaardige kwalificaties, indien de Eindklant zulks op redelijke gronden van Opdrachtgever verlangt, of indien Opdrachtgever gegronde twijfel heeft over het functioneren van de betreffende Professional. De kosten van vervanging zijn, alleen als de Opdrachtnemer zelf de vervangende Professional levert, voor rekening van Opdrachtnemer.

4.4 Opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de Opdracht aan de geldende wet- en regelgeving en een van toepassing zijnde cao. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht op een voor Professional inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan Opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Opdracht. Opdrachtnemer werkt op eerste verzoek van Opdrachtgever mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4.5 Opdrachtnemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer is verplicht hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zijn aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

4.6 Opdrachtnemer en/of diens Professional is gehouden bij aanvang van de Opdracht op lokatie van de Eindklant aandacht te besteden aan de volgende punten:

 • Een beschrijving uit de risico-inventarisatie en – evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor werknemer op de arbeidsplaats te verkrijgen;
 • De juiste inrichting van de werkplek;
 • Te vragen wie de bedrijfshulpverlener op de betreffende lokatie is;
 • Hoe de vluchtwegen zijn;
 • Aandacht te besteden aan de gevaren van het beeldschermwerk en van RSI;
 • Te vragen naar – en zorgdragen voor de ontvangst – van de geldende richtlijnen t.a.v. internetbeleid, geldende procedures en huisregels.

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat bovengenoemde informatie daadwerkelijk wordt verstrekt en is vervolgens verplicht de informatie aan Professional te verstrekken. Bij vragen, problemen of onduidelijkheden is Opdrachtnemer of diens Professional verplicht contact op te nemen met Opdrachtgever.

4.7 Opdrachtgever gaat geen arbeidsovereenkomst aan met Opdrachtnemer of diens Professional(s). Slechts de Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de betaling van salarissen, onkostenvergoedingen en de afdracht van premies voor Professional(s). Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van Professional(s) of derden dienaangaande.

5. Duur, verlenging en beëindiging van opdrachten

5.1 Opdrachten die voor een bepaalde duur zijn overeengekomen, kunnen tenzij hiervoor andere afspraken zijn overeengekomen in de Opdrachtspecificatie door Opdrachtgever worden verlengd. Opdrachtnemer zal hiervan steeds zo tijdig als mogelijk in kennis worden gesteld.

5.2 Elk der partijen heeft het recht een Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen in de navolgende gevallen:

 • Wanprestatie door de wederpartij, of overmacht die langer voortduurt dan veertien (14) dagen;
 • Faillissement, surseance van betaling of schuldsanering bij de wederpartij, of een door de wederpartij voor zichzelf daartoe gedaan verzoek bij de rechtbank;
 • Aanbieding van een buitengerechtelijk akkoord door de wederpartij;
 • Onherroepelijke uitspraak van een burgerlijke of administratieve rechter dan wel een onherroepelijke beschikking van Uitvoeringsinstelling of Belastingdienst, krachtens welke de verhouding tussen Opdrachtgever en een Professional wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, of een daarmee gelijk te stellen verhouding;
 • Ten aanzien van het in dit artikel onder a) bepaalde worden gedragingen van Professionals geheel toegerekend aan Opdrachtnemer.

5.3 Voorts heeft elk der partijen het recht de Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, ingeval de wederpartij enige verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met de Opdracht niet nakomt, welke niet – nakoming van zo ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting van de Opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.

5.4 Ingeval de conform de Opdracht uit te voeren werkzaamheden tussentijds worden beëindigd door de Derde-opdrachtgever van Opdrachtgever, ongeacht de reden, eindigt de betreffende Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met onmiddellijke ingang. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer hier zo spoedig mogelijk over.

5.5 Derde-opdrachtgever heeft het recht rondom feestdagen kortdurend verplicht verlof aan Professional op te leggen.

6. Tarieven, facturering en betaling

6.1 Tarieven zijn all-in tarieven exclusief BTW en kunnen niet eenzijdig door Opdrachtnemer worden verhoogd.

6.2 Voor vergoeding komen slechts in aanmerking door de Eindklant gefiatteerde gewerkte uren.

6.3 Uren gewerkt tijdens de inwerkperiode als bedoeld in artikel 4.2 worden niet door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever doorberekend.

6.4 Voor werkzaamheden buiten de normaal gangbare
kantoortijden, uitgevoerd in opdracht van de Eindklant geldt het overeengekomen tarief zoals vermeld in de Opdrachtspecificatie. Werkzaamheden in dit kader worden slechts vergoed voor zover de Eindklant daarvoor vóóraf toestemming heeft gegeven.

6.5 Reis- en verblijfkosten en reistijd voor woon-/werkverkeer worden niet in rekening gebracht. Overige reiskosten kunnen slechts na voorafgaande goedkeuring van de Eindklant worden gedeclareerd.

6.6 Opdrachtnemer draagt zorg dat iedere Professional binnen vijf werkdagen van de nieuwe maand een volledig ingevulde en door de Eindklant geaccordeerde Urenstaat aan Opdrachtgever zendt.

6.7 Opdrachtnemer factureert maandelijks. Facturen hebben steeds slechts betrekking op één enkele Opdracht. Hierop staat:

 • Het Opdrachtspecificatienummer waar de factuur betrekking op heeft;
 • De periode waarop de uitgevoerde werkzaamheden betrekking hebben;
 • De namen van de Professionals waarop de factuur betrekking heeft;
 • Het aantal gewerkte uren en tarief, met vermelding van eventuele overuren.

Steeds dient ook een door Derde-opdrachtgever geaccordeerde Urenstaat aanwezig te zijn. Facturen worden niet in behandeling genomen indien geen Urenstaat aanwezig is.

6.8 Indien Opdrachtnemer verwacht dat bij het factureren een termijn van 13 weken (na de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden) overschreden wordt, zal Opdrachtnemer contact opnemen met Opdrachtgever en de reden van vertraging meedelen. Opdrachtgever zal zich richten tot de Derde-opdrachtgever met als doel voorkoming van niet-betaling ingeval de termijn van 13 weken overschreden wordt. Indien de termijn van 13 weken overschreden wordt en de Derde- opdrachtgever dientengevolge niet meer gehouden is te betalen en ook daadwerkelijk niet meer betaald, is Opdrachtgever niet gehouden de verlate facturen van Opdrachtnemer te accepteren.

6.9 Als Factuurdatum wordt aangemerkt de datum van ontvangst van de volledige factuur, maar slechts indien deze voldoet aan de vereisten van lid 7.

6.10 Betaling van facturen geschiedt binnen de in de Opdrachtspecificatie overeengekomen termijn, na ontvangst van een correcte factuur. Indien de betalingstermijn in de Opdrachtspecificatie niet is ingevuld, geschiedt betaling binnen 30 dagen na ontvangst van een correcte volledige factuur, welke voldoet aan de vereisten van lid 7. Betaling van de factuur over de laatste maand van de Opdracht of over de derde maand van een kwartaal geschiedt eerst na ontvangst van de documenten (accountantsverklaring) van de tussen partijen overeengekomen wijze van vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid voor de betreffende Professional(s). Indien tussen partijen deelbetaling van facturen via betaling op de G-rekening is overeengekomen geschiedt betaling binnen de overeengekomen termijn.

7. Voorwaarden voor betaling

7.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer over een bepaalde periode geen enkele betaling verschuldigd voor de inzet van een Professional zo lang:

 • Opdrachtgever van Opdrachtnemer nog geen ondertekende Opdrachtspecificatie heeft ontvangen; en/of
 • Opdrachtgever van Opdrachtnemer nog niet de bescheiden zoals opgenomen in artikel 3.2 heeft ontvangen; en/of Opdrachtgever zelf nog geen betaling voor de inzet in die periode van de Professional bij de Eindklant heeft ontvangen van haar Derde-opdrachtgever; en/of
 • Opdrachtgever voor de inzet van de Professional in die periode nog geen factuur met bijbehorende Urenstaat heeft ontvangen die voldoen aan de in deze AIV gestelde vereisten. Indien een factuur wordt ontvangen die daaraan niet voldoet dan zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarover informeren.

7.2 Indien voor de betreffende Professional een PES verklaring aangeleverd dient te worden zal Opdrachtgever bovendien geen enkele betaling verschuldigd zijn zolang geen PES verklaring is aangeleverd. Deze PES verklaring dient óf geen bijzonderheden te bevatten, óf desondanks toch door Derde-opdrachtgever te zijn geaccepteerd.

7.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd om met onmiddellijke ingang al haar betalingen aan Opdrachtnemer op te schorten. Zonder dat zij in verband hiermee rente en/of kosten verschuldigd wordt, mag Opdrachtgever alsdan het volledige door haar nog aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag reserveren, totdat vaststaat of en in hoeverre Opdrachtgever door betrokken instanties wordt aangesproken op grond van enigerlei vorm van inlenersaansprakelijkheid. Indien Opdrachtgever daadwerkelijk wordt aangesproken is zij gerechtigd het betreffende bedrag en/of ter zake eventueel door haar gemaakte kosten voor rechtsbijstand of anderszins integraal te verrekenen, met al hetgeen zij aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal zijn. Alle werkzaamheden die Opdrachtgever in het kader van het faillissement moet uitvoeren, zulks ter beoordeling aan Opdrachtgever, worden tegen een uurtarief van € 250,- doorbelast aan Opdrachtnemer en in mindering gebracht op eventuele verschuldigde betalingen aan Opdrachtnemer.

7.4 De voorgaande artikelleden laten de wettelijke rechten van Opdrachtgever tot opschorting en/of verrekening onverlet.

8. Belasting- en premieverplichtingen uit arbeidsrelatie

8.1 Opdrachtnemer garandeert dat alle premies inzake de volks- en werknemersverzekeringen en alle belastingen en de omzetbelasting ten aanzien van bij de Opdrachten betrokken Professionals zullen worden voldaan binnen de daarvoor geldende termijnen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever, Derde-opdrachtgevers en Eindklant voor iedere aansprakelijkheid die voor hen mocht voortvloeien uit het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen van Opdrachtnemer tot betaling van premies en belastingen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever, Derde- opdrachtgevers en Eindklant voorts voor aanspraken van Professionals uit arbeidsovereenkomst, voor zover Professionals op enig moment bij Opdrachtgever of bij Derde-opdrachtgevers in dienst zouden blijken te zijn.

8.2 In het licht van de regelgeving inzake vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid verklaart Opdrachtnemer te beschikken over een G-rekening en gedurende de overeenkomst over een G-rekening te blijven beschikken. Voor aanvang van de Opdracht verschaft Opdrachtnemer een kopie bevestiging G-rekeningovereenkomst van de belastingdienst, waarin het juiste loon- en omzetbelastingnummer vermeld staat.
Opdrachtgever voldoet een deel van het verschuldigde bedrag van de goedgekeurde factuur uitsluitend op de G- rekening. Dit deel is gelijk aan het door Opdrachtgever geschatte bedrag, waarvoor opdrachtgever op grond van de geldende wetgeving op het gebied van inleners- en/of ketenaansprakelijkheid terzake van de Opdracht jegens de belastingdienst aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is dit deel gelijk aan 50% van het factuurbedrag inclusief BTW.

8.3 Kan de Opdrachtnemer door oorzaken, buiten zijn machte, geen beschikking hebben over een G-rekening dan geldt als alternatief de volgende vrijwaringsprocedure:
Na aanvang van de betreffende Opdracht wordt na afloop van ieder kwartaal, aan Opdrachtgever een ‘assurance- rapport inzake inlening personeel’, zoals voorgeschreven door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, ondertekend door een externe accountant (RA of AA met accreditatie) van Opdrachtnemer verstrekt, waaruit blijkt dat aan alle relevante verplichtingen inzake de omzetbelasting en loonbelasting is voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.4 Indien niet aan de voorwaarden van dit artikel wordt voldaan is Opdrachtgever gerechtigd om de betaling van de facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schriftelijk berichten, als zij van dit opschortingsrecht gebruik maakt.

8.5 Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan de in art. 8.1 bedoelde verplichtingen ten aanzien van premies en belastingen zal Opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure ten behoeve van Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- per overtreding en € 500,- per week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever, waaronder zijn recht om naast de boete ook schadevergoeding te vorderen.

9. Rechten van intellectueel en/of industrieel eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot werkzaamheden van de Professional komen toe aan de Eindklant. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zullen Opdrachtnemer en indien van toepassing Professional op eerste verzoek van de Eindklant een dergelijke akte ondertekenen. Opdrachtnemer staat er jegens de Eindklant voor in, dat zij ter uitvoering van het in dit artikel bepaalde met Professional sluitende afspraken heeft gemaakt.

9.2 Indien Opdrachtnemer producten en/of middelen inbrengt voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarop zij meent over intellectueel eigendom te beschikken, dient dit voorafgaand aan de start van de Opdracht schriftelijk met de Eindklant overeengekomen te zijn. Opdrachtgever zal de betreffende overeenkomst aan de Opdrachtspecificatie toevoegen.

9.3 In geval van overtreding van één of meer bepalingen van dit artikel zal Opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure ten behoeve van Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 25.000,- plus € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding duurt of geduurd heeft. Deze boete laat onverlet het recht voor Opdrachtgever de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

10. Relatiebeding en geheimhouding

10.1 Het is Opdrachtnemer en Professional niet toegestaan tijdens de looptijd van de Opdracht en binnen twaalf maanden na beëindiging hiervan, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, direct dan wel indirect werkzaamheden voor Derde-opdrachtgever, Eindklant of aan hen gelieerde ondernemingen, te verrichten. Opdrachtnemer garandeert dat Opdrachtnemer gelijkluidende verplichtingen oplegt aan de door Opdrachtnemer ingezette Professional(s). Als de Opdracht zonder tussenkomst van Opdrachtgever tot stand is gekomen en Opdrachtgever alleen het contractbeheer verzorgt is het gestelde hierboven inzake het relatiebeding voor de betreffende Opdracht niet van toepassing. Afwijkingen op het relatiebeding dienen expliciet in de Opdrachtspecificatie te worden opgenomen.

10.2 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding op gegevens die een vertrouwelijk karakter dragen, waaronder ook de inhoud van de opdracht. Bovendien geldt deze verplichting voor Professional ook ten aanzien van alle gegevens met betrekking tot de werkzaamheden ten aanzien van de Opdracht. Deze bepaling blijft ook gelden na beëindiging van de Opdracht binnen de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen. Professional en Opdrachtnemer zijn verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, wanneer de Eindklant hierom verzoekt. Opdrachtnemer staat in voor de nakoming van het geheimhoudingsbeding door de Professional die het betreft.

10.3 Partijen onthouden zich van het doen van uitlatingen jegens derden over zaken die zij van de andere partij als negatief ervaren of uitlatingen die anderszins de goede naam van de andere partij kunnen aantasten, waaronder steeds ook begrepen dergelijke uitlatingen via social media zoals Twitter, Facebook, LinkedIn.

10.4 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan tijdens de looptijd van Opdracht en binnen twaalf maanden na beëindiging hiervan, medewerkers van Opdrachtgever en medewerkers van aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, werkzaamheden voor Opdrachtnemer of aan haar gelieerde ondernemingen, direct dan wel indirect, te laten verrichten.

10.5 Overtreding van één of meer bepalingen van dit artikel is op straffe van een niet voor mindering vatbare direct opeisbare boete van €25.000,- plus €1.000,- voor iedere dag dat de overtreding duurt of geduurd heeft. Deze boete laat onverlet het recht voor Opdrachtgever de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

11. Beveiliging

11.1 Opdrachtnemer draagt zijn Professional op de bij de Eindklant gehanteerde beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen.

11.2 De Eindklant kan Professional van Opdrachtnemer onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij de Eindklant gebruikelijke regels. Opdrachtnemer en Professional verlenen aan dit onderzoek hun volledige medewerking. De Eindklant kan op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van Professional voor de uitvoering van de Opdracht zonder opgave van redenen weigeren.

12. Aansprakelijkheid

12.1 In geval één van de partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit deze AIV, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.

12.2 Opdrachtnemer is in het bijzonder aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van ondeskundigheid, een gebrek aan vakmanschap, inzet en/of onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer en/of de namens deze ingezette Professional.

12.3 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken – in welke vorm dan ook – van Derde- opdrachtgever, Eindklant of derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 8, 9, 10.2 en 11.

12.4 Ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen, deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

12.5 Opdrachtnemer is verplicht om ter zake van mogelijke aansprakelijkheid, voor eigen rekening een verzekering af te sluiten en te handhaven tot een jaar na beëindiging van de Opdracht. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer aantonen dat hij aan de verplichtingen van dit artikel heeft voldaan.

13. Audits

13.1 Opdrachtgever is gerechtigd hetzij zelf hetzij door een onafhankelijk derde, een audit uit te (laten) voeren bij zowel Opdrachtnemer als Professional om te kunnen vaststellen dat Opdrachtnemer/ Professional voldoet aan de verplichtingen zoals overeengekomen in de Opdrachtspecificatie en/of deze AIV.

13.2 Audits zullen in elk geval omvatten, doch niet beperkt zijn tot, de volgende aspecten:

 • Het verwerken van persoonsgegevens, gegevens van Opdrachtgever, Derde-Opdrachtgever en/of Eindklant en overige vertrouwelijke informatie;
 • De naleving van haar fiscale verplichtingen zoals bedoeld in artikel 8;
 • De juistheid van de door Opdrachtnemer ingediende urenregistraties;
 • De nakoming van de overige verplichtingen onder en voortvloeiende uit de Opdrachtspecificatie en/of deze AIV.

13.3 De kosten voor de audit komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit de audit blijkt dat Opdrachtnemer en/of Professional niet voldoet aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Opdrachtspecificatie en/of deze AIV. In voorkomend geval draagt Opdrachtnemer de kosten van de audit. Opdrachtnemer draagt zorg voor het doorvoeren van de maatregelen zoals aangegeven door de auditor naar aanleiding van de audit en zal de daarmee gemoeide kosten zelf dragen.

13.4 Bij constatering van materiele tekortkomingen is Opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure ten behoeve van Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete laat onverlet het recht van Opdrachtgever de daadwerkelijk geleden schade te vorderen en de Opdrachtspecificatie te ontbinden.

14. Slotbepalingen

14.1 Opdrachtnemer en Professional garanderen zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te houden, waaronder in ieder geval, doch niet gelimiteerd tot, de wet-en regelgeving met betrekking tot privacy en de voorschriften uit de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI). Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een schriftelijk bewijs van de WAADI-registratie en garandeert gedurende de looptijd van de Opdrachten WAADI geregistreerd te blijven. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever volledig omtrent enige aanspraken van derden op Opdrachtgever hieromtrent.

14.2 Deze AIV treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen en correspondentie betreffende de in deze AIV opgenomen onderwerpen, met dien verstande dat hetgeen in art. 2.1 is bepaald over de rangorde van de AIV, Addenda en Opdrachtspecificatie onverkort blijft gelden.

14.3 Wijzingen in de Opdracht, zij het in de AIV, Addenda of Opdrachtspecificaties, behoeven de schriftelijke goedkeuring van beide partijen.

14.4 Opdrachtnemer is niet gerechtigd om vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer, noch is Opdrachtnemer gerechtigd om haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten uit hoofde van openstaande vorderingen op Opdrachtgever.

14.5 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor deze algemene inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Opdrachtnemer niet binnen twee weken na ontvangst van een nieuwe versie van de algemene inkoopvoorwaarden schriftelijk protesteert tegen de toepasselijkheid daarvan, zal de nieuwe versie de oude versie vervangen. Bij tijdig schriftelijk protest zal de Overeenkomst onveranderd van kracht blijven, tenzij deze door Opdrachtgever wordt beëindigd.

14.6 Deze AIV alsmede alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die daaruit voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam.

Algemene Inkoopvoorwaarden dd. 1 november 2016 – Gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam