Opdrachten

VNG Realisatie B.V. Communitymanager projecten Digitale Inclusie

Communitymanager projecten Digitale Inclusie

Info

Functie

Communitymanager projecten Digitale Inclusie

Locatie

Den Haag

Uren per week

27 uren per week

Looptijd

31.07.2022 - 29.09.2022

Opdrachtnummer

113323

Sluitingsdatum

date-icon21.07.2022 clock-icon08:07

Rolomschrijving en taakafspraken

Over de projecten


De VNG ziet in haar rol mogelijkheden om haar leden te ondersteunen bij het actuele thema van digitale inclusie. Wij onderscheiden: zelfregie, hulpstructuren en inclusief aanbod. Deze projecten helpen gemeenten bij het ontwikkelen van inclusief aanbod. 

De drie projecten in het kort:

Lokale regie op Informatiepunten digitale overheid

Om digitale inclusie te bevorderen ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) sinds 2019 onder meer het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek en de Manifestgroep (MFG) om te komen tot Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige, eerstelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar burgers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. (Minder digitaalvaardige) Burgers worden persoonlijk geholpen door een medewerker. De Informatiepunten bieden brede, integrale ondersteuning vanuit verschillende overheidsorganisaties op één locatie. Het hulpaanbod varieert per overheidsdienst. Bijvoorbeeld laten zien hoe men de DigiD app installeert, uitleggen van regels of het maken een afspraak voor de belastingaangifte tijdens het spreekuur van de Belastingdienst in de bibliotheek

 Aanjaagteam digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) van kracht in Nederland. Door het BDTO werd het verplicht voor overheden om hun digitale kanalen volgens de EN 301 549 en WCAG 2.1 richtlijnen digitaal toegankelijk te maken voor burgers met een beperking en daarover een verklaring te publiceren. Om de implementatie van het BDTO bij gemeenten te versnellen heeft de VNG in 2021 het Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid opgestart met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Daardoor zijn al goede resultaten gehaald. In 2022 richten wij ons op een voortzetting van deze inspanning met activiteiten die inspelen op de actuele behoeften van gemeenten. Ook speelt dit voorstel in op de aanbevelingen uit de impactanalyse die de VNG over het BDTO heeft opgesteld.

Duidelijke overheidscommunicatie

Om gemeenten te ondersteunen op begrijpelijke overheidscommunicatie en dit thema structureel te borgen richt dit project zich op:

- Inventarisatie van de meest gebruikte teksten en aansluitend opstellen van duidelijke en begrijpelijke modelteksten. Dit in samenwerking met gemeenten en de Direct Duidelijke Brigade van BZK en de community Gebruiker Centraal.

- ontwikkeling van een handreiking ter ondersteuning van gemeenten die aan de slag willen met duidelijke overheidscommunicatie.

- Het bevorderen van implementatie door de organisatie van workshops en van uitwisseling van kennis door het opzetten van een community.

De uitvoering van dit project is gepositioneerd bij het VNG Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid vanwege de inhoudelijke raakvlakken tussen begrijpelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid. Het stimuleren van bestuurlijk draagvlak (burgemeesters, wethouders) en hoogambtelijk draagvlak (hoofden communicatie en gemeentesecretarissen) door middel van bestuurlijke ambassadeur(s) vormt daarvan onderdeel.


Omschrijving van de opdracht

Om gemeenten voor te bereiden en te ondersteunen bij de lokale regie op de IDO’s, richt dit project zich op het informeren van de gemeenten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Evenals het verbinden van de relevante partijen, zowel landelijk als lokaal (bibliotheken en organisaties voor bevordering van digitale inclusie) en op het bevorderen van uitwisseling van kennis tussen gemeenten en de ontwikkeling van handreikingen en instrumenten ter ondersteuning van gemeenten.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) gericht op het toegankelijk maken van platforms van overheidsorganisatie voor mensen met een beperking is op 1 juli 2018 in werking getreden. In het Besluit is bepaald dat websites, mobiele apps en intra- en extranetten van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring en voor de verschillende platforms gelden verschillende ingangsdata. Vanuit inclusieve dienstverlening hebben gemeenten zorg om duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk te communiceren naar hun inwoners. Ze willen er graag meer en beter werk van maken en daarbij willen ze worden ondersteund. BZK zet daarvoor de Direct Duidelijk brigade in.

De communitymanager speelt een rol in het bevorderen van uitwisseling van kennis, (mede)ontwikkeling van handreikingen en instrumenten ter ondersteuning van gemeenten. Onder meer op het gebied van het (horizontale en verticale) toezicht. Dit in samenwerking met partijen als het steunpunt Digitoegankelijk bij Logius, de zogenoemde Direct Duidelijke Brigade van BZK en de community Gebruiker Centraal; alsmede met IPO c.q. (voorlopers) onder de provincies die het interbestuurlijk toezicht houden op de uitvoering van het besluit Digitale toegankelijkheid.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De community manager is verantwoordelijk voor de ondersteuning van kennis bij gemeenten en het bevorderen van kennisdeling en uitwisseling in een VNG-community. De community manager is verantwoordelijk voor de VNG community en de positionering hiervan door:

- Het VNG forum Digitale toegankelijkheid en Begrijpelijke taal en van over IDO’s beheren in samenwerking met VNG Beleid met het oog op bevorderen van:

o Kennis en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten

o Samenwerking op de oplossing van vraagstukken en knelpunten op het gebied van digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie

- Het bundelen van vragen en knelpunten en opstellen van Q&A en FAQ in dit verband. Het monitoren van feedback, reviews en het doorvertalen van vragen en opmerkingen vanuit de community naar acties voor het projectteam.

- Het online onder de aandacht brengen van tools en handelingsperspectieven voor gemeenten. Handelingsperspectieven kunnen zijn presentaties, handreikingen, factsheets, best practices, standaardteksten, etc.

- Sturen op interactie met de community, coördinatie van de content en moderatie op het VNG Forum. Opstellen van blogposts, nieuwsberichten, afhandelen van vragen en opmerkingen, promotie van de webinars/bijeenkomsten, interviews, filmpjes en dergelijke. Creëren van content voor relevante social media kanalen zoals Twitter, LinkedIn-groepen of Facebookpagina’s.

- Het ondersteunen van gemeenten bij (online) kennisuitwisseling over de werkpraktijk door de organisatie van webinars en regionale bijeenkomsten.

- Het ondersteunen van de ambtelijke werkgroep Digitale toegankelijkheid

- De ontwikkeling van handreikingen, factsheets en penvoering in dit verband in samenwerking met de werkgroep

- Uitvoeren van activiteiten en behalen van de resultaten binnen de afgesproken kaders in afstemming met de projectleider en in samenwerking met de andere leden van het projectteam (ambassadeurs en betrokken collega’s van het expertisecentrum markt en overheid), tekstschrijvers/taaldeskundigen, VNG Beleid en communicatie. Alsmede externe partijen als IPO, Logius, Gebruiker Centraal, Direct Duidelijk Brigade etc.

- Verantwoording van de werkzaamheden vindt plaats in samenwerking met de projectleider en de opdrachtgever VNG beleid. Bij aanvang van de opdracht wordt een plan van aanpak samengesteld en procesafspraken gemaakt.

Resultaat van de opdracht

De community manager realiseert actieve VNG communities door de volgende activiteiten:

- De forumgroepen zijn operationeel en actief in gebruik door minimaal 500 - 1800 deelnemers. Dit is meetbaar door de aanmeldingen en het actief gebruik door gemeenten.

- Communicatie op forumgroepen en vng.nl op elkaar afgestemd houden (bijv. goede praktijkvoorbeelden deelbaar maken op vng.nl; agenda-items ook herhalen in de forumgroep etc).

- Voorbereiding en organisatie van bijeenkomsten i.s.m. partners

- Beantwoorden van vragen van gemeenten en opstellen FAQ’s

- Projectsecretariaat voor het project Lokale regie op de IDO’s.

Eisen

- Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt door VNG niet in behandeling
  genomen.

• Minimaal HBO werk -en denkniveau • Minimaal 2 jaar ervaring met het opzetten en uitbouwen van online community platforms binnen de overheidsdienstverlening

• Minimaal 2 jaar werkervaring als projectondersteuner

Geplande datum eerste gesprek (via Teams) 29 juli 2022, 9.00-12.00 VNG wijkt daar nooit vanaf, dus  moet bij aanbieding dit alvast in uw agenda reserveren.


Wensen:

1. Ervaring met het ontwikkelen van handreikingen, factsheets en tools voor de werkpraktijk van gemeenten (blijkend uit CV). Geen of minder dan 1 jaar ervaring = 0 punten Tussen 1 en 3 jaar ervaring = 20 punten Tussen 3 en 5 jaar ervaring = 30 punten 5 jaar of meer = 50 punten 20%

2. Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en onderhouden van content(beheer) op social media kanalen en community ten behoeve van overheidsorganisaties.  

Geen of minder dan 1 jaar ervaring = 0 punten

Tussen 1 en 3 jaar ervaring = 20 punten

Tussen 3 en 5 jaar ervaring = 30 punten

5 jaar of meer = 50 punten

30% 

3. Ervaring met de organisatie van webinars en online bijeenkomsten van boven 100 online deelnemers per event. Geen of minder dan 1 jaar ervaring = 0 punten Tussen 1 en 3 jaar ervaring = 10 punten Tussen 3 en 5 jaar ervaring = 30 punten 5 jaar of meer = 50 punten 20%

4. Ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken binnen communicatie voor burgers vanuit overheidsorganisaties.

Geen of minder dan 1 jaar ervaring = 0 punten

Tussen 1 en 3 jaar ervaring = 20 punten

Tussen 3 en 5 jaar ervaring = 30 punten

5 jaar of meer = 50 punten

De wensen moeten in. de motivatie stuk voor stuk toegelicht en van een score voorzien worden

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

VNG Realisatie B.V.

Rolomschrijving en taakafspraken

Over de projecten


De VNG ziet in haar rol mogelijkheden om haar leden te ondersteunen bij het actuele thema van digitale inclusie. Wij onderscheiden: zelfregie, hulpstructuren en inclusief aanbod. Deze projecten helpen gemeenten bij het ontwikkelen van inclusief aanbod. 

De drie projecten in het kort:

Lokale regie op Informatiepunten digitale overheid

Om digitale inclusie te bevorderen ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) sinds 2019 onder meer het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek en de Manifestgroep (MFG) om te komen tot Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige, eerstelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar burgers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. (Minder digitaalvaardige) Burgers worden persoonlijk geholpen door een medewerker. De Informatiepunten bieden brede, integrale ondersteuning vanuit verschillende overheidsorganisaties op één locatie. Het hulpaanbod varieert per overheidsdienst. Bijvoorbeeld laten zien hoe men de DigiD app installeert, uitleggen van regels of het maken een afspraak voor de belastingaangifte tijdens het spreekuur van de Belastingdienst in de bibliotheek

 Aanjaagteam digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) van kracht in Nederland. Door het BDTO werd het verplicht voor overheden om hun digitale kanalen volgens de EN 301 549 en WCAG 2.1 richtlijnen digitaal toegankelijk te maken voor burgers met een beperking en daarover een verklaring te publiceren. Om de implementatie van het BDTO bij gemeenten te versnellen heeft de VNG in 2021 het Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid opgestart met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Daardoor zijn al goede resultaten gehaald. In 2022 richten wij ons op een voortzetting van deze inspanning met activiteiten die inspelen op de actuele behoeften van gemeenten. Ook speelt dit voorstel in op de aanbevelingen uit de impactanalyse die de VNG over het BDTO heeft opgesteld.

Duidelijke overheidscommunicatie

Om gemeenten te ondersteunen op begrijpelijke overheidscommunicatie en dit thema structureel te borgen richt dit project zich op:

- Inventarisatie van de meest gebruikte teksten en aansluitend opstellen van duidelijke en begrijpelijke modelteksten. Dit in samenwerking met gemeenten en de Direct Duidelijke Brigade van BZK en de community Gebruiker Centraal.

- ontwikkeling van een handreiking ter ondersteuning van gemeenten die aan de slag willen met duidelijke overheidscommunicatie.

- Het bevorderen van implementatie door de organisatie van workshops en van uitwisseling van kennis door het opzetten van een community.

De uitvoering van dit project is gepositioneerd bij het VNG Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid vanwege de inhoudelijke raakvlakken tussen begrijpelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid. Het stimuleren van bestuurlijk draagvlak (burgemeesters, wethouders) en hoogambtelijk draagvlak (hoofden communicatie en gemeentesecretarissen) door middel van bestuurlijke ambassadeur(s) vormt daarvan onderdeel.


Omschrijving van de opdracht

Om gemeenten voor te bereiden en te ondersteunen bij de lokale regie op de IDO’s, richt dit project zich op het informeren van de gemeenten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Evenals het verbinden van de relevante partijen, zowel landelijk als lokaal (bibliotheken en organisaties voor bevordering van digitale inclusie) en op het bevorderen van uitwisseling van kennis tussen gemeenten en de ontwikkeling van handreikingen en instrumenten ter ondersteuning van gemeenten.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) gericht op het toegankelijk maken van platforms van overheidsorganisatie voor mensen met een beperking is op 1 juli 2018 in werking getreden. In het Besluit is bepaald dat websites, mobiele apps en intra- en extranetten van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring en voor de verschillende platforms gelden verschillende ingangsdata. Vanuit inclusieve dienstverlening hebben gemeenten zorg om duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk te communiceren naar hun inwoners. Ze willen er graag meer en beter werk van maken en daarbij willen ze worden ondersteund. BZK zet daarvoor de Direct Duidelijk brigade in.

De communitymanager speelt een rol in het bevorderen van uitwisseling van kennis, (mede)ontwikkeling van handreikingen en instrumenten ter ondersteuning van gemeenten. Onder meer op het gebied van het (horizontale en verticale) toezicht. Dit in samenwerking met partijen als het steunpunt Digitoegankelijk bij Logius, de zogenoemde Direct Duidelijke Brigade van BZK en de community Gebruiker Centraal; alsmede met IPO c.q. (voorlopers) onder de provincies die het interbestuurlijk toezicht houden op de uitvoering van het besluit Digitale toegankelijkheid.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De community manager is verantwoordelijk voor de ondersteuning van kennis bij gemeenten en het bevorderen van kennisdeling en uitwisseling in een VNG-community. De community manager is verantwoordelijk voor de VNG community en de positionering hiervan door:

- Het VNG forum Digitale toegankelijkheid en Begrijpelijke taal en van over IDO’s beheren in samenwerking met VNG Beleid met het oog op bevorderen van:

o Kennis en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten

o Samenwerking op de oplossing van vraagstukken en knelpunten op het gebied van digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie

- Het bundelen van vragen en knelpunten en opstellen van Q&A en FAQ in dit verband. Het monitoren van feedback, reviews en het doorvertalen van vragen en opmerkingen vanuit de community naar acties voor het projectteam.

- Het online onder de aandacht brengen van tools en handelingsperspectieven voor gemeenten. Handelingsperspectieven kunnen zijn presentaties, handreikingen, factsheets, best practices, standaardteksten, etc.

- Sturen op interactie met de community, coördinatie van de content en moderatie op het VNG Forum. Opstellen van blogposts, nieuwsberichten, afhandelen van vragen en opmerkingen, promotie van de webinars/bijeenkomsten, interviews, filmpjes en dergelijke. Creëren van content voor relevante social media kanalen zoals Twitter, LinkedIn-groepen of Facebookpagina’s.

- Het ondersteunen van gemeenten bij (online) kennisuitwisseling over de werkpraktijk door de organisatie van webinars en regionale bijeenkomsten.

- Het ondersteunen van de ambtelijke werkgroep Digitale toegankelijkheid

- De ontwikkeling van handreikingen, factsheets en penvoering in dit verband in samenwerking met de werkgroep

- Uitvoeren van activiteiten en behalen van de resultaten binnen de afgesproken kaders in afstemming met de projectleider en in samenwerking met de andere leden van het projectteam (ambassadeurs en betrokken collega’s van het expertisecentrum markt en overheid), tekstschrijvers/taaldeskundigen, VNG Beleid en communicatie. Alsmede externe partijen als IPO, Logius, Gebruiker Centraal, Direct Duidelijk Brigade etc.

- Verantwoording van de werkzaamheden vindt plaats in samenwerking met de projectleider en de opdrachtgever VNG beleid. Bij aanvang van de opdracht wordt een plan van aanpak samengesteld en procesafspraken gemaakt.

Resultaat van de opdracht

De community manager realiseert actieve VNG communities door de volgende activiteiten:

- De forumgroepen zijn operationeel en actief in gebruik door minimaal 500 - 1800 deelnemers. Dit is meetbaar door de aanmeldingen en het actief gebruik door gemeenten.

- Communicatie op forumgroepen en vng.nl op elkaar afgestemd houden (bijv. goede praktijkvoorbeelden deelbaar maken op vng.nl; agenda-items ook herhalen in de forumgroep etc).

- Voorbereiding en organisatie van bijeenkomsten i.s.m. partners

- Beantwoorden van vragen van gemeenten en opstellen FAQ’s

- Projectsecretariaat voor het project Lokale regie op de IDO’s.

Eisen

- Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt door VNG niet in behandeling
  genomen.

• Minimaal HBO werk -en denkniveau • Minimaal 2 jaar ervaring met het opzetten en uitbouwen van online community platforms binnen de overheidsdienstverlening

• Minimaal 2 jaar werkervaring als projectondersteuner

Geplande datum eerste gesprek (via Teams) 29 juli 2022, 9.00-12.00 VNG wijkt daar nooit vanaf, dus  moet bij aanbieding dit alvast in uw agenda reserveren.


Wensen:

1. Ervaring met het ontwikkelen van handreikingen, factsheets en tools voor de werkpraktijk van gemeenten (blijkend uit CV). Geen of minder dan 1 jaar ervaring = 0 punten Tussen 1 en 3 jaar ervaring = 20 punten Tussen 3 en 5 jaar ervaring = 30 punten 5 jaar of meer = 50 punten 20%

2. Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en onderhouden van content(beheer) op social media kanalen en community ten behoeve van overheidsorganisaties.  

Geen of minder dan 1 jaar ervaring = 0 punten

Tussen 1 en 3 jaar ervaring = 20 punten

Tussen 3 en 5 jaar ervaring = 30 punten

5 jaar of meer = 50 punten

30% 

3. Ervaring met de organisatie van webinars en online bijeenkomsten van boven 100 online deelnemers per event. Geen of minder dan 1 jaar ervaring = 0 punten Tussen 1 en 3 jaar ervaring = 10 punten Tussen 3 en 5 jaar ervaring = 30 punten 5 jaar of meer = 50 punten 20%

4. Ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken binnen communicatie voor burgers vanuit overheidsorganisaties.

Geen of minder dan 1 jaar ervaring = 0 punten

Tussen 1 en 3 jaar ervaring = 20 punten

Tussen 3 en 5 jaar ervaring = 30 punten

5 jaar of meer = 50 punten

De wensen moeten in. de motivatie stuk voor stuk toegelicht en van een score voorzien worden

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie.

De recruiter

Henny Ginkel

YellowFriday

Deel deze opdracht